ANVÄNDARVILLKOR

*CORSAIR köpte Elgato 2018. Därför används CORSAIRs användarvillkor.GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN

VIKTIGT! LÄS DETTA NOGGRANT. Genom att använda eller besöka webbplatsen www.elgato.com (hädanefter "Webbplatsen") accepterar och godkänner Du dessa Användarvillkor och Integritetspolicy (tillgänglig på https://www.elgato.com/s/privacy-policy), som ingår via referens i dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor utgör en juridisk överenskommelse mellan Dig och Elgato och anger de villkor och förbehåll som Du måste uppfylla. Om Du inte godkänner dessa villkor ska Du inte använda Webbplatsen.ANVÄNDNING AV INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs och drivs av Elgato. Webbplatsens innehåll, inklusive och utan begränsningar texten, grafiken, bilderna, musiken och filmerna ("Innehållet") skyddas av upphovsrättslagen och varumärkeslagen i Förenta Staterna, liksom av tillämpliga lagar i andra länder. Sådant Innehåll ägs av eller är licensierat till Elgato.

Elgato ger Dig härmed tillstånd att använda Webbplatsen och dess Innehåll, förutsatt att (i) Din användning endast är för ditt personliga och icke affärsmässiga bruk; (ii) Du inte ändrar eller säljer Innehållet; samt (iii) Du inte reproducerar, visar, offentliggör, distribuerar eller på annat sätt använder Innehållet för något publikt eller affärsmässigt syfte, inklusive användning av Innehållet på någon annan webbplats.

Om Du bryter mot något av dess villkor avbryts ditt tillstånd att använda Innehållet automatiskt.LÄNKAR TILL ANDRA PLATSER

Denna Webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa länkar är enbart för att göra det enklare för Dig och innebär inte någon rekommendation från Elgato angående innehållet på webbplatser från tredje part. Elgato är inte ansvariga för innehållet i länkade webbplatser från tredje part och gör inga utfästelser angående innehållet eller korrektheten i materialet på sådana webbplatser från tredje part. Om Du besöker sådana länkade webbplatser från tredje part gör Du så under eget ansvar. Du är ansvarig för sådana åtgärder som krävs för att skydda Dig och Ditt datorsystem från virus, maskar, trojaner och annat skadligt eller destruktivt innehåll.TÄVLINGAR OCH KAMPANJER

Om ej annat sägs är kampanjer endast giltiga i de länder där de är utsagda. Elgato förbehåller sig rätten att ändra villkoren för eller avbryta alla tävlingar eller kampanjer när som helst och för alla skäl, inklusive men inte begränsat till produkttillgänglighet, kostnadsskäl, minskad efterfrågan. Priser, rabatter och särskilda priser kan ändras eller ersättas när som helst utan tidigare meddelande. Mottagaren ansvarar helt och fullt för alla skatter på priser eller vinster.ÄGANDE OCH RISK FÖR FÖRLUST

Ägande och ansvar för förlust för samtliga produkter övergår till kunden vid avlämning från Elgatos avskeppningsplats, i den mån detta tillåts enligt lag. För alla produkter som är skadade eller går förlorade under frakt, meddela Oss inom fem (5) arbetsdagar efter mottagande av skadad produkt, ofullständig leverans eller en saknad leverans, och Vi kommer att hjälpa dig med den ansvariga transportören."FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

INNEHÅLLET PÅ DENNA PLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTISER, VARE SIG SAGDA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER SIG ELGATO FRÅN ALLA GARANTIER, UTSAGDA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGAR OUTSAGDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. ELGATO GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL, ATT DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS ELLER ATT DENNA PLATS ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ELGATO GARANTERAR INTE ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER ANVÅENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNINGEN INNEHÅLLET PÅ DENNA PLATS AVSEENDE KORREKTHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT. DU TAR ALL RISK FÖR SKADOR TILL DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM KOMMER AV ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE ALLA SKADOR SOM FÖLJER AV DATORVIRUS. TILLÄMPLIG LAG KANSKE INTE TILLÅTER UNDANTAG FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.ANSVARSBEGRÄNSNING

VARKEN ELGATO ELLER NÅGON ANNAN PART INBLANDAD I ATT SKAPA ELLER LEVERERA WEBBPLATSEN SKALL HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, EFTERFÖLJANDE, SPECIELL, SJÄLV TILL NÄPST, PÅFÖLJANDE ELLER SKADESTÅND ANDROM TILL VARNAGEL SOM FÖLJER AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM ERBJUDS GENOM WEBBPLATSEN.

FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT ORSAKEN TILL ÅTGÄRDEN (OAVSETT DET ÄR KONTRAKTSBROTT ELLER ERSÄTTNINGSRÄTT, INKLUSIVE UNDERLÅTELSE) OCH ÄVEN OM ELGATO HAR VARNATS OM ELLER RIMLIGTVIS KUNNAT FÖRUTSE, MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA ELLER FÖRLUST.

FÖREGÅENDE BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA SKADESTÅND SOM FÖLJER AV ELLER I ANSLUTNING TILL NÅGON ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA MATERIELLA TJÄNSTER SOM ERBJUDS VIA WEBBPLATSEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: (I) FEL, MISSTAG ELLER INEXAKTHETER I INNEHÅLLET; (II) PERSONLIGA SKADOR ELLER SKADOR PÅ EGENDOM; (III) ALLA OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR, INKLUSIVE ALL PERSONLIG ELLER FINANSIELL INFORMATION LAGRAD DÄRI; ELLER (IV) ALLA BUGGAR, VIRUS, TROJANER ELLER LIKNANDE, SOM KAN ÖVERFÖRAS VIA WEBBPLATSEN.

I den mån någon rättskipning inte tillåter undantag eller begränsningar av påföljande eller efterföljande skador skall ovanstående begränsning gälla i den utsträckning som tillåts under tillämplig lag.

ELGATOS SAMLADE ANSVAR TILL DIG SKALL UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER VARA BEGRÄNSAT TILL $100.ERSÄTTNINGAR

Du accepterar att försvara, ersätt och hålla Elgato, samt dess licensgivare, licenstagare, distributörer, agenter, representanter och andra auktoriserade användare och alla nämnda juridiska personers direktörer, styrelsemedlemmar, ägare, anställda, agenter, representanter och delegerade, skadeslösa från varje begäran, skadestånd, skyldighet, förlust, ansvar, kostnader, advokatkostnader och andra kostnader som följer av eller till följd av (i) Din användning av webbplatsen; (ii) Dina brott mot användarvillkoren, (iii) Dina brott mot någon rättighet hos tredje part, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärkesskydd eller personlig integritet, samt (iv) alla överlämningar från Dig som orsaka skada hos tredje part.

Du skall samarbeta i största möjliga rimliga omfattning i försvaret mot varje begäran. Elgato förbehåller sig rätten att, till sin egen kostnad, ta på sig hela försvaret och kontrollen i alla ärenden som annars kan innebära skadeståndsskyldighet från Dig. Du skall inte delta i någon medlingsöverenskommelse som påverkar Elgatos rättigheter utan Elgatos tidigare skriftliga medgivande.UTFÄSTELSE AV ÅLDER OCH FÖRMÅGA ACCEPTERA ANVÄNDARVILLKOREN

Du bekräftar att du antingen är 18 år eller äldre, och är fullt kapabel och bemyndigad att ingå, efterfölja och följa de villkor och de ansvar som följer av dessa Användarvillkor.

Denna webbplats är inte avsedd för personer under 18 års ålder. Om du inte är 18 år gammal, använd inte webbplatsen.ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR OCH UPPHÖRANDE

Elgato förbehåller sig rätten att när som helst och utan övriga meddelanden ändra dessa Användarvillkor, och det är Ditt ansvar att granska dessa Användarvillkor för alla ändringar. Din användning av Webbplatsen efter sådan ändring av dessa Användarvillkor kommer att ses som att du godkänner och accepterar dessa ändrade villkor.

Förutom detta kan Elgato, på egen hand, avsluta eller inhibera din tillgång eller neka tjänster när som helst, utan tidigare meddelande, till någon eller alla delar av Webbplatsen utan eller med någon anledning, inklusive, men inte begränsat till, brott mot dessa Användarvillkor.UPPHÖRANDE

Om någon del av dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga eller omöjliga att upprätthålla på grund av lag, förordning, bestämmelse eller från domstol med tillämplig jurisdiktion, skall sådan del ses som förändrad eller borttagen men endast i den mån som krävs för att följa sådan lag, förordning, bestämmelse eller domstol, och övriga delar skall fortsätta att vara i full kraft.STYRANDE LAG

Dessa Användarvillkor skall tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till principer om legala konflikter. Varje begäran eller konflikt mellan Dig och Elgato som följer helt eller delvis av Din användning av Webbplatsen skall enkom hanteras av en lämplig domstol med säte i Kalifornien.