FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

*CORSAIR köpte Elgato 2018. Därför används CORSAIRs försäljningsvillkor.1. OMFATTNING

Elgatos produkter och tjänster - Allmänna försäljningsvillkor ("Försäljningsvillkor") erbjuds till Dig av Elgato och dess samarbetspartners ("Elgato", "Vi" eller "Oss") och styr alla försäljningar och köp av alla produkter (inklusive maskinvara och programvara) och tjänster som tillhandahålls av Oss (hädanefter kollektivt kallat för "Produkter") genom Elgatos webbutik på www.elgato.com. Informationen som beskrivs i Försäljningsvillkoren och detaljerna på denna webbutik utgör inte ett försäljningserbjudande utan istället en inbjudan till försäljning. Inget kontrakt kring någon Produkt föreligger mellan Dig och Oss innan Din beställning har accepterats av Oss. Om Vi inte accepterar Ditt erbjudande och ett belopp redan har debiterats från Ditt konto kommer detta att återbetalas.2. KÖP AV PRODUKTER

Köp av Produkter genom Elgatos webbutik lyder under följande villkor och förbehåll:


DITT ANSVAR
 • Du kommer omedelbart att ta emot ett beställningsnummer via e-post. Om du inte har tagit emot ett e-brev inom 10 minuter, kontrollera skräpbreven.
 • Du godkänner att:
 • Du kan endast använda webbutiken för att göra legitima förfrågningar och beställningar.
 • Du inte gör spekulativa, falska eller bedrägliga beställningar. Om Vi har rimliga skäl att tro att en sådan beställning har gjorts har Vi rätt att avbryta beställningen och informera lämplig myndighet.
 • Du ansvarar även för att ange korrekta och överensstämmande kontaktdetaljer, som e-postadress och postadress, till Oss samt är medveten om att vi kan använda dessa detaljer till att kontakta Dig om så är nödvändigt
 • Om Du inte ger oss all den information som Vi behöver kanske inte Vi kan slutföra Din beställning.
 • Genom att göra en beställning genom webbutiken intygar Du att Du är minst 18 år gammal och har laglig rätt att ingå bindande kontrakt.

BESKRIVNING AV PRODUKTER OCH SUPPORT
 • Vi försöker att vara så korrekta som möjligt i beskrivningar av Våra Produkter och supporttjänster. Men Vi garanterar inte att någon beskrivning av Produkter eller supporttjänster eller annat innehåll på Elgatos webbutik är korrekt, komplett, pålitligt, aktuellt eller fritt från fel. Om Du köper en Produkt genom Elgatos webbutik och Du anser att den inte överensstämmer med beskrivningen på Elgatos webbutik, eller att Du inte har fått support för Produkten i enlighet med den Begränsade Garantin, är Din enda kompensation att returnera Produkten i enlighet med vår Returpolicy.

TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKTER
 • Alla beställningar av Produkter gäller i mån av tillgänglighet och i detta avseende, i händelse av leveransproblem eller eftersom Produkten inte längre finns i lager, förbehåller vi oss rätten att informera Dig om ersättningsprodukter av samma eller högre kvalitet och värde och som Du kan beställa. Om Du inte vill beställa sådan ersättningsprodukt ska Vi återbetala eventuellt betalt belopp.
 • Vi förbehåller Oss rätten att när som helst dra tillbaka Produkter från webbplatsen, eller att ta bort eller redigera uppgifter eller innehåll på denna webbplats. Även om Vi alltid försöker att behandla alla beställningar kan det förekomma särskilda förutsättningar som gör att Vi kanske måste neka att behandla en beställning efter att vi har skickat Dig en beställningsbekräftelse, vilken rätt som Vi egenhändigt reserverar Oss.
 • Vi är inte ansvariga till Dig eller någon annan tredje part för att ha dragit tillbaka en Produkt från denna webbutik, vare sig den har sålts eller ej, att ha tagit bort eller redigerat uppgifter eller innehåll på denna webbutik, eller för att ha vägrat att behandla eller acceptera en beställning efter att Vi har skickat Din beställningsbekräftelse.
 • Vi kan bevara information om alla beställningar, godkännanden och annan tillhörande dokumentation för en rimlig period efter godkännande.

AVBRYTANDE AV BESTÄLLNINGAR
 • Vi kommer att avbryta Din beställning om: (i) Vi inte kan acceptera Din beställning inom en rimlig tid efter Ditt beställningsdatum (med undantag för för-beställningar); (ii) betalningen för Din beställning är ofullständig. Om Vi avbryter Din beställning kommer Vi att återbetala alla tidigare betalningar som Du har gjort för Produkten.

BEGRÄNSAD GARANTI
RETURPOLICY OCH KUNDTJÄNST


3. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

Vi är noggranna med att säkerställa att alla priser på Vår webbutik är korrekta, men fel kan inträffa. Om Vi upptäcker ett fel i priset på någon Produkt som Du har beställt kommer Vi att informera Dig så snart som möjligt och ge Dig alternativet att bekräfta beställningen till korrekt pris eller att avbryta den. Om Vi inte kan kontakta Dig skall Din beställning avbrytas och om Du redan betalt för Produkten skall Du få en fullständig återbetalning.

Vi har inget ansvar att sälja Produkten till dig till ett ej korrekt (lägre) pris (även efter att Vi skickat Dig en beställningsbekräftelse) om det felaktiga priset är ett uppenbart typografiskt eller aritmetiskt fel och Du rimligen skulle ha sett att det var ett sådant fel.

Vi förbehåller Oss rätten att neka beställningar av stora mängder eller köp av höga värden, samt att ändra information om priser och tillgänglighet utan förvarning.

Vi förbehåller Oss rätten att, när som helst innan Vår bekräftelse, meddela Dig att: (i) alla ändringar av priset på Produkterna som följer av alla ändringar av kostnaden för Produkterna. Sådana ändringar inkluderar men är inte begränsad till ändringar i skattesatser eller tullar eller variationer i tillämpliga valutakurser; samt (ii) alla ändringar i beskrivningen av Produkten. Om Du väljer att fortsätta med att fullfölja Din beställning, är Du medveten om och godkänner att Produkten kommer att säljas till Dig i enlighet med det ändrade priset eller beskrivningen.

De länder som Vi kan leverera Produkten till beskrivs i Elgatos webbutik. Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra listan över länder och skall hållas skadeslösa för sådana ändringar i listan över länder eller införandet av nya förbehåll som berör något land: Lista över länder

Om ej annat sägs, skall alla priser på Produkter på Elgatos webbutik exkludera: (i) alla fraktkostnader (förutsatt att Du inte uppfyller kraven för kostnadsfri leverans utifrån de krav som beskrivs på Elgatos webbutik); (ii) alla omsättningsskatter eller avgifter, tullavgifter (inkluderar men är inte begränsat till tullavgifter), importtull och importskatt (där tillämpligt); samt (iii) gränskorsningsavgifter (tillsammans "Ytterligare kostnad"). Sådan Ytterligare kostnad skall belasta Dig.

Fullständig betalning måste göras innan vår bekräftelse med de betalningsmetoder som tillhandahålls av Elgatos webbutik. Betalningsmetoder inkluderar vanliga kreditkort, AmazonPay och PayPal i vissa regioner. Vi kommer att debitera kreditkort och betalkort innan leverans av Produkterna eller påbörjan av någon tjänst.

Du skall ej avföra någon del av betalningen i form av ett motkrav eller kvarhållande utan Vårt skriftliga godkännande på förhand. Vi skall hållas skadeslösa för alla faktureringsfel såvida Du inte meddelar oss om sådana faktureringsfel inom femton (15) arbetsdagar från dagen för bekräftelse. Om sådant faktureringsfel uppstod helt och hållet hos Oss, kommer Vi att avbryta Din beställning eller återbetala tidigare betalningar som Du gjort för Produkten. Vi kommer även att tillåta en förnyad beställning av Produkten.4. PROGRAMVARA

All programvara (inklusive förinstallerad programvara som ingår i maskinvaran) tillhandahålls under villkoren för programvarans licensavtal för slutanvändare. Du godkänner att Du skall omfattas av sådana licensavtal för slutanvändare.5. ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ELGATOR, DERAS STYRELSE, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR SOM ÄR SPECIELLA, EFTERFÖLJANDE, INDIREKTA, PÅFÖLJANDE ELLER SJÄLV TILL NÄPST, INKLUSIVE SÅDANA SOM FÖLJER AV FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV ANSVARSTEORIN, SOM FÖLJER UTAV ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, ÄVEN OM ELGATO HAR VARNATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ELGATOS SAMMANLAGDA ANSVAR (OAVSETT FÖR KONTRAKTSBROTT, ERSÄTTNINGSRÄTT ELLER ANNAT LAGSTÖD) ÖVERSTIGA BELOPPET SOM DU BETALADE FÖR DEN PRODUKT SOM NÄRMAST BERÖR DINA SKADOR. De föregående begränsningarna gäller även om någon garanti eller skadestånd som följer av denna Överenskommelse inte uppfyller sitt ändamål. Vissa rättskipningar tillåter inte de undantag eller begränsningar av påföljande eller efterföljande skadestånd eller andra begränsningar som anges ovan, så ovanstående undantag och begränsningar är kanske inte tillämpliga för Dig.

Utan att det påverkar det föregående och till fullo i den mån det tillåts av lag, skall Vi inte ha något ansvar gentemot Dig om Produkten överträder eller hävdas överträda några rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) hos någon tredje part.7. LICENSER OCH EXPORTLAGAR

Du ansvarar för att erhålla (till Din egen kostnad) alla licenser eller tillstånd från någon myndighet (eller annan tillståndsgivare) som krävs för inköpet, transporten eller användningen av Produkterna. Du godkänner att uppvisa sådan licens eller tillstånd vid Vår förfrågan.

Du godkänner att följa alla tillämpliga lagar eller bestämmelser kring exportkontroll för inköpet, transporten och användningen av Produkterna.


7. DITT ANSVAR

Du skall underhålla och vid behov skyndsamt uppdatera den kontoinformation som är lagrad hos Oss och skall säkra sådan information (inklusive men inte begränsat till användarnamn och lösenord) mot otillbörlig åtkomst.

Du ansvarar inför Oss att all information som ges av Dig vid beställningstillfället är aktuell och tillräcklig för behandling av Beställningen.

Du skall inte påföra oss någon garanti, åtagande eller ansvar utan vårt uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande.8. PERSONLIG INFORMATION OCH INTEGRITETSPOLICY

När Du gör ett erbjudande om att köpa en Produkt kommer Vi att samla in eller ta emot din Personliga information eller Icke-identifierande information (dessa termer är definierade i vår Integritetspolicy, tillgänglig på https://www.elgato.com/privacy-policy). Personlig information och Icke-identifierande information hanteras i enlighet med vår Integritetspolicy. Genom att göra ett erbjudande om att köpa en Produkt godkänner och accepterar Du Vår Integritetspolicy, som Vi kan uppdatera med vissa mellanrum.9. ÖVRIGT

STYRANDE LAG
 • Du godkänner att delstaten Kaliforniens lagar, utan hänsyn till principer om legala konflikter, skall styra både dessa Försäljningsvillkor och alla tvister som kan uppstå mellan Dig och Elgato avseende Din användning av Elgatos webbutik och dessa Försäljningsvillkor.
 • Om Du är en konsument med säte i den Europeiska Unionen kan Du lämna in ett klagomål till en domstol med lämplig jurisdiktion i landet där Du bor.

FORCE MAJEURE
 • Elgato skall inte vara ansvariga inför Dig, eller hållas skyldiga till kontraktsbrott, för någon förlust eller skada som kan uppstå som en direkt eller indirekt följd av att Elgato är förhindrade, hindrade eller fördröjda i sina skyldigheter på grund av omständigheter bortom Elgatos rimliga kontroll, inklusive (men inte begränsat till) force majeure, krig, upplopp, civila oroligheter, statliga åtgärder, explosioner, brand, översvämning, storm, olycka, strejk, lockout, arbetskonflikt eller annan oro på arbetsmarknaden, stopp i fabrik eller maskineri, avbrott i leverans av energi eller material och i samtliga sådana fall kan Elgato välja att avbryta Din beställning och återbetala alla gjorda betalningar.

HELA ÖVERENSKOMMELSEN
 • Du är medveten om att dessa Försäljningsvillkor ersätter och avbryter alla tidigare muntliga eller skriftliga kontrakt eller överenskommelser, uttalade eller outsagda, mellan Elgato och Dig med avseende på din möjlighet att köpa produkter och tjänster från Elgatos webbutik. Dessa Försäljningsvillkor gäller över alla andra villkor och förbehåll som finns i eller hänvisas till i andra överenskommelser mellan parterna eller som följer av handel, sed eller affärsförbindelser. Alla påstådda villkor eller förbehåll som motsäger detta är härmed förnekade till lagligt möjligt största utsträckning.

ÖVERSÄTTNING
 • Dessa Försäljningsvillkor kan ha översatts till andra språk. Men i händelse av skillnader mellan den engelskspråkiga versionen och en översatt version skall den engelskspråkiga versionen alltid ses som korrekt och användas i första hand.