REGULAMIN

* W 2018 roku firma CORSAIR przejęła Elgato. Z tego powodu używany jest Regulamin firmy CORSAIR.1. ZAKRES

Usługi i produkty Elgato — Ogólny regulamin („Regulamin") został sporządzony przez Elgato i podmioty zależne („Elgato", „my" lub „nas") i reguluje wszystkie sprawy związane ze sprzedażą i kupnem wszelkich produktów (sprzętu i oprogramowania) i/lub usług oferowanych przez nas (zbiorczo „Produkty") w sklepie internetowym Elgato na stronie www.elgato.com. Informacje zawarte w Regulaminie i dane przedstawione w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej, a jedynie zaproszenie do złożenia oferty. Między nami i nabywcą nie powstaje żaden stosunek umowny w odniesieniu do jakichkolwiek Produktów dopóki nie zaakceptujemy zamówienia złożonego przez nabywcę. Jeśli nie przyjmiemy zamówienia nabywcy, który już za nie zapłacił, wpłacone środki zostaną mu zwrócone.2. KUPOWANIE PRODUKTÓW

Zakup Produktów w sklepie internetowym Elgato podlega następującym warunkom:


PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ PRZEZ NABYWCĘ
 • Natychmiast otrzymasz e-mail z numerem potwierdzenia zgłoszenia. Jeżeli nie otrzymasz e-maila w ciągu 10 minut, sprawdź folder spamu.
 • Nabywca zgadza się na następujące warunki:
 • Za pośrednictwem sklepu internetowego można wysyłać tylko uzasadnione zapytania oraz składać prawidłowe zamówienia.
 • Nie można składać spekulacyjnych, fałszywych ani nieprawdziwych zamówień. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zostało złożone zamówienie tego typu, mamy prawo je anulować i powiadomić odpowiednie organy.
 • Ponadto nabywca powinien podać prawidłowy i dokładny adres e-mail, adres pocztowy i/lub inne dane kontaktowe oraz udzielić nam zgody na skontaktowanie się z nim, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Jeśli nie otrzymamy wszystkich potrzebnych nam informacji, możemy nie być w stanie zrealizować zamówienia.
 • Składając zamówienie w sklepie internetowym, nabywca zapewnia, że ma przynajmniej 18 lat i ma zdolność do zawierania prawnie wiążących umów.

OPISY PRODUKTÓW I USŁUG WSPARCIA
 • Staramy się jak najdokładniej opisywać nasze Produkty i usługi wsparcia. Mimo to nie możemy zagwarantować, że którykolwiek z opisów Produktu lub usługi albo jakakolwiek inna treść na stronach internetowych Elgato są dokładne, pełne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów. Jeśli po dokonaniu zakupu Produktu za pośrednictwem sklepu internetowego Elgato nabywca stwierdzi, że różni się on w porównaniu z zamieszczonym w tym sklepie opisem lub jeśli nabywca uzna, że nie otrzymał wsparcia w odniesieniu do Produktu zgodnego z zasadami Ograniczonej gwarancji, jedynym rozwiązaniem jest zwrot tego Produktu zgodnie z naszymi Zasadami zwrotów.

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
 • Wszystkie zamówienia produktów są realizowane pod warunkiem ich dostępności i w przypadku problemów z dostawą lub wyczerpania zapasów zastrzegamy sobie prawo poinformować nabywcę o możliwości zamówienia produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości. Jeśli nabywca nie chce zamówić tych produktów zastępczych, otrzyma od nas zwrot wszelkich wpłaconych do tej pory środków.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnych produktów z niniejszej strony w dowolnym czasie i/lub usunięcia bądź edycji jakichkolwiek opublikowanych na niej materiałów lub treści. Choć zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zrealizować każde zamówienie, w pewnych wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że będziemy musieli odmówić realizacji zamówienia, które już potwierdziliśmy, do czego zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie i wg naszego uznania.
 • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec nabywcy ani jakiejkolwiek innej strony trzeciej w związku z wycofaniem jakiegokolwiek produktu z niniejszego sklepu internetowego, niezależnie od tego, czy został wyprzedany, czy nie, usunięciem lub edycją jakichkolwiek materiałów bądź treści zamieszczonych w niniejszym sklepie internetowym ani odmową realizacji lub przyjęcia zamówienia po tym, jak już wysłaliśmy jego potwierdzenie.
 • Przez uzasadniony czas po akceptacji możemy przechowywać dane wszystkich zamówień i akceptacji oraz wszelką powiązaną z nimi dokumentację.

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 • Anulujemy zamówienie, jeśli: (i) nie będziemy w stanie przyjąć go w rozsądnym czasie od daty złożenia (nie dotyczy zakupów w przedsprzedaży); (ii) nie zostanie w pełni opłacone. Jeśli anulujemy zamówienie, dokonamy zwrotu dokonanej wcześniej płatności za dany Produkt.

OGRANICZONA GWARANCJA
ZASADY ZWROTÓW I POMOC TECHNICZNA


3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Choć dokładamy starań, aby wszystkie ceny ukazane w naszym sklepie internetowym były poprawne, mogą zdarzać się błędy. Jeśli znajdziemy błąd w cenie Produktu (lub Produktów) zamówionego przez nabywcę, poinformujemy go o tym jak najszybciej i umożliwimy mu ponowne potwierdzenie zamówienia z poprawną ceną lub jego anulowanie. Jeśli nie uda nam się skontaktować z nabywcą, zamówienie zostanie potraktowane jako anulowane, a jeśli zostało już opłacone, dokonamy zwrotu pieniędzy.

Nie mamy obowiązku sprzedać Produktu (Produktów) po niepoprawnej (zaniżonej) cenie (nawet po wysłaniu nabywcy potwierdzenia zamówienia), jeśli błąd jest wynikiem oczywistej pomyłki typograficznej lub arytmetycznej i mógłby został rozpoznany.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówień zbiorczych lub o wysokiej wartości oraz do zmiany cen i informacji o dostępności bez powiadomienia.

Przed zaakceptowaniem zamówienia zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia nabywcy w dowolnym czasie o: (i) jakichkolwiek zmianach cen Produktów, które należy uwzględnić w kalkulacji kosztu Produktów. Do zmian takich zaliczają się bez ograniczeń zmiany stawek podatkowych lub opłat i wahania kursów walutowych; (ii) zmiany opisów Produktów. Jeśli nabywca zdecyduje się kontynuować realizację zamówienia, potwierdza i zgadza się, że Produkt zostanie mu sprzedany po zmienionej cenie i/lub zgodnie ze zmienionym opisem.

Listę krajów, do których dostarczamy Produkty, można znaleźć w sklepie internetowym Elgato. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania listy krajów w dowolnej chwili i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec nabywcy z tytułu jakichkolwiek zmian na liście krajów ani wprowadzenia jakiegokolwiek nowego warunku dotyczącego któregokolwiek kraju: Lista krajów

Jeśli nie określono inaczej, wszystkie ceny Produktów ukazane w sklepie internetowym Elgato nie zawierają: (i) kosztów wysyłki (chyba że przysługuje bezpłatna dostawa na podstawie warunków określonych w sklepie internetowym Elgato); (ii) żadnych podatków od sprzedaży ani ceł (w tym m.in. opłat celnych), opłat i podatków importowych (jeśli dotyczy); (iii) opłat transgranicznych (zbiorczo „Koszty dodatkowe"). Koszty dodatkowe ponosi nabywca.

Zanim zaakceptujemy zamówienie, powinno ono zostać w pełni opłacone przy użyciu jednej z metod dostępnych w sklepie internetowym Elgato. Akceptujemy płatności wszystkimi popularnymi rodzajami kart kredytowych oraz za pośrednictwem usług AmazonPay i PayPal w wybranych regionach. Zapłatę z karty kredytowej lub debetowej pobieramy przed wysłaniem Produktów lub rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek usług.

Nie ma możliwości pomniejszenia kwoty do zapłaty na podstawie roszczenia wzajemnego lub potrącenia bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy rozliczeniowe, chyba że zostaniemy o nich poinformowani w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od dnia akceptacji. Jeśli błąd rozliczeniowy powstał wyłącznie z naszej winy, anulujemy zamówienie i/lub zwrócimy nabywcy wniesioną przez niego zapłatę za Produkt. Ponadto umożliwimy ponowne zamówienie Produktu.4. OPROGRAMOWANIE

Wszelkie oprogramowanie (włącznie z oprogramowaniem zainstalowanym fabrycznie na sprzęcie) podlega warunkom umowy licencyjnej. Nabywca zgadza się na warunki tej umowy licencyjnej.5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ELGATO, JEJ PRZEDSTAWICIELE, DYREKTORZY, PRACOWNICY ANI AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE LUB O CHARAKTERZE KARNYM, WLICZAJĄC SZKODY SPOWODOWANE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĄ DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, W JAKI SPOSÓB ONE ZAISTNIAŁY, A TAKŻE BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ZOBOWIĄZAŃ, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB GO DOTYCZĄCE, NAWET JEŚLI FIRMA ELGATO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ELGATO (W ZWIĄZKU ZE ZŁAMANIEM UMOWY, CZYNEM NIEDOZWOLONYM LUB NA INNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ) W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY OPŁATY UISZCZONEJ PRZEZ NABYWCĘ ZA PRODUKT, KTÓRY MA NAJBLIŻSZY ZWIĄZEK Z ZAINSTAŁYMI SZKODAMI. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie nawet, jeśli gwarancja lub rozwiązanie zapewnione na podstawie niniejszej Umowy nie spełnią swojego podstawowego celu. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączanie lub ograniczanie szkód przypadkowych lub następczych bądź wprowadzanie innych ograniczeń wymienionych powyżej, dlatego powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w określonym przypadku.

Nie uchybiając powyższym postanowieniom i w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec nabywcy, jeśli Produkty naruszają lub istnieje domniemanie, że naruszają jakiekolwiek prawa (wliczając prawa własności intelektualnej) jakiejkolwiek strony trzeciej.6. LICENCJE I PRAWO EKSPORTOWE

Nabywca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie (na własny koszt) wszelkich licencji i zezwoleń od jakichkolwiek organów państwowych (lub innych) wymaganych do zakupu, transportu lub użytkowania Produktów. Nabywca wyraża zgodę na okazanie takich licencji lub zezwoleń na żądanie.

Nabywca zgadza się przestrzegać wszelkich przepisów lub regulacji prawnych dotyczących ograniczeń eksportu odnoszących się do zakupu, transportu lub użytkowania Produktów.7. OŚWIADCZENIA NABYWCY

Nabywca zobowiązuje się utrzymywać i niezwłocznie aktualizować przechowywane u nas dane swojego konta (m.in. nazwę użytkownika i hasło) oraz chronić je przed nieautoryzowanym dostępem.

Nabywca oświadcza, że wszystkie informacje podane w trakcie składania Zamówienia są aktualne i wystarczające do realizacji Zamówienia.

Nabywca nie zakłada istnienia jakiejkolwiek gwarancji, zobowiązania ani obowiązku z naszej strony bez naszej zgody wyrażonej na piśmie.8. INFORMACJE OSOBISTE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kiedy nabywca składa ofertę zakupu Produktu, pobieramy lub odbieramy jego Informacje osobiste lub informacje nie umożliwiające identyfikacji (zgodnie z definicją tych terminów w naszej Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.elgato.com/privacy-policy). Informacje osobiste i informacje nie umożliwiające identyfikacji są traktowane w sposób opisany w naszej Polityce prywatności. Składając ofertę zakupu produktu, nabywca wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności, którą możemy okresowo aktualizować.9. INNE POSTANOWIENIA

PRAWO WŁAŚCIWE
 • Nabywca zgadza się, że niniejszy Regulamin i wszelkie spory mogące powstać między nabywcą i firmą Elgato w związku z korzystaniem przez nabywcę ze sklepu internetowego Elgato i niniejszym Regulaminem podlegają prawu stanu Kalifornia bez względu na ewentualne konflikty przepisów prawa.
 • Konsumenci z Unii Europejskiej mogą składać zażalenia w odpowiednim sądzie w kraju zamieszkania.

SIŁA WYŻSZA
 • Firma Elgato nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy, ani nie zostanie uznana za winną naruszenia umowy, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód będących pośrednim lub bezpośrednim następstwem uniemożliwienia, utrudnienia lub opóźnienia wykonania obowiązków Elgato przez okoliczności pozostające poza kontrolą Elgato, w tym m.in. działanie siły wyższej, wojnę, zamieszki, rozruchy, działania administracji, eksplozję, pożar, powódź, burzę, wypadek, strajk, blokadę, spór handlowy lub zakłócenie pracy, awarię fabryki lub maszyn, przerwę w dostawie energii lub materiałów. W takiej sytuacji Elgato może anulować zamówienie nabywcy i zwrócić dokonane przez niego płatności.

CAŁOŚĆ UMOWY
 • Nabywca przyjmuje do wiadomości, że niniejszy Regulamin zastępuje i anuluje wszystkie poprzednie umowy lub porozumienia, ustne bądź pisemne, wyrażone bezpośrednio lub domniemane, zawarte między Elgato i nabywcą w odniesieniu do możliwości zakupu przez nabywcę produktów lub usług w sklepie internetowym Elgato. Niniejszy Regulamin ma charakter nadrzędny wobec wszystkich innych warunków zawartych lub wskazanych w innych umowach między stronami bądź wynikających z zobowiązań handlowych, zwyczaju lub prowadzenia działalności handlowej. Wszelkie warunki o sprzecznej wymowie są niniejszym wyłączone w największym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

TŁUMACZENIE
 • Niniejszy Regulamin może być przetłumaczony na inny język. Jednak wszelkie rozbieżności między wersją w języku angielskim i jakąkolwiek wersją tłumaczoną zawsze są rozstrzygane na korzyść wersji angielskiej.