GEBRUIKSVOORWAARDEN

*In 2018 is Elgato overgenomen door CORSAIR. Derhalve worden de Gebruiksvoorwaarden van CORSAIR gebruikt.AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BELANGRIJK! GRAAG AANDACHTIG DOORLEZEN. Door de website www.elgato.com (hierna "Website") te gebruiken en/of te bezoeken, accepteert u en gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid (beschikbaar op https://www.elgato.com/s/privacy-policy), dat door middel van verwijzing is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettige overeenkomst tussen u en Elgato en omschrijven de algemene voorwaarden waaraan u zich dient te houden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, gebruik de Website dan niet.GEBRUIK VAN CONTENT OP DE WEBSITE

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Elgato. De content van deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tekst, foto's, afbeeldingen, muziek en video ("Content"), wordt beschermd door het auteursrecht en/of merkenrecht van de Verenigde Staten, evenals door toepasselijke buitenlandse wetten. Dergelijke content is eigendom van of is in licentie gegeven aan Elgato.

Elgato verleent u hierbij toestemming om de Website en de Content ervan te gebruiken, op voorwaarde dat (i) uw gebruik uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is; (ii) u de Content niet wijzigt of verkoopt; en (iii) u de Content niet reproduceert, vertoont, openbaar uitvoert, distribueert of anderszins gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden, inclusief het gebruik van de Content op een andere website.

Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om de Content te gebruiken automatisch beëindigd.LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Website bevat links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en houden geen goedkeuring in door Elgato van de inhoud van deze websites van derden. Elgato is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites van derden en doet geen uitspraken over de content of juistheid van materialen op dergelijke websites van derden. Als u besluit om gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersysteem te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve content.WEDSTRIJDEN EN PROMOTIES

Tenzij anders vermeld zijn promoties alleen geldig in de landen waar ze van toepassing zijn. Elgato behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van wedstrijden en/of promoties op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of te beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot productbeschikbaarheid, tariefkwesties, verminderde vraag. Prijzen, kortingen en speciale tarieven kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of vervangen. Belastingen op prijzen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ontvanger.EIGENDOMSRECHT EN RISICO VAN VERLIES

Het eigendomsrecht en het risico van verlies van alle producten gaan, voor zover wettelijk toegestaan, bij verzending vanaf de verzendlocatie van Elgato over op de klant. Voor alle producten die tijdens het transport beschadigd of verloren zijn gegaan dient u ons te informeren binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van beschadigde producten, een minderlevering of het niet ontvangen van een verwachte bestelling. We zullen met u samenwerken om dit op te lossen met de vrachtvervoerder."AFWIJZING VAN GARANTIES

DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST ELGATO ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ELGATO GARANDEERT NIET DAT DE CONTENT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ELGATO GEEFT GEEN GARANTIE OF DOET GEEN UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE CONTENT OP DEZE WEBSITE IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. U AANVAARDT ALLE RISICO'S VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF EVENTUELE SCHADE ALS GEVOLG VAN COMPUTERVIRUSSEN. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAT, DUS BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

NOCH ELGATO NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN OF LEVEREN VAN DE WEBSITE IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE, GEVOLG- OF VOORBEELDSCHADE WELKE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET ENIG GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN OF MATERIALEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN.

BOVENSTAANDE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT DE AARD VAN DE RECHTSGROND (HETZIJ WANPRESTATIE OF ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) EN ZELFS ALS ELGATO EERDER IS GEÏNFORMEERD OF REDELIJKERWIJS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES HAD KUNNEN VOORZIEN.

BOVENSTAANDE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ENIGE DIENSTEN VAN MATERIALEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN GELEVERD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: (I) FOUTEN, GEBREKEN OF ONJUISTHEDEN IN DE CONTENT; (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN; (III) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS, MET INBEGRIP VAN PERSOONLIJKE OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; EN/OF (IV) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE, DIE VIA DE WEBSITE KUNNEN ZIJN VERSTUURD.

Voor zover enige jurisdictie de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaat, is bovenstaande beperking van toepassing voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELGATO JEGENS U IS IN ELKE OMSTANDIGHEID BEPERKT TOT $100.SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om Elgato, haar licentiegevers, licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere geautoriseerde gebruikers en alle respectievelijke functionarissen, directeuren, eigenaren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden van de voorgaande entiteiten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, advocatenhonoraria en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw gebruik van de Website, (ii) uw schending van de Gebruiksvoorwaarden, (iii) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerk of privacyrechten en (iv) enige inzending door u die schade toebrengt aan een derde.

U dient zo volledig als redelijkerwijs nodig is mee te werken aan de verdediging van enige claim. Elgato behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en beheer op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u. U mag geen schikkingsovereenkomst aangaan die de rechten van Elgato aantast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elgato.

VERKLARING VAN LEEFTIJD EN VERMOGEN OM DE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE ACCEPTEREN

U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar en volledig in staat en bekwaam bent om de voorwaarden en verplichtingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan, in acht te nemen en na te leven.

De Website is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar. Bent u jonger dan 18 jaar, gebruik de Website dan niet.WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Elgato behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de Website na een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden betekent uw instemming met en aanvaarding van de herziene voorwaarden.

Bovendien kan Elgato, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele of een deel van de Website op elk moment, zonder kennisgeving, beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze Gebruiksvoorwaarden.SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht op grond van een statuut, regelgeving, verordening of door een bevoegde rechtbank, dan wordt een dergelijke bepaling geacht herzien of verwijderd te zijn, maar alleen voor zover nodig is om te voldoen aan een dergelijk statuut, regelgeving, verordening of rechtbank, en de overige bepalingen blijven volledig van kracht.TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Californië, zonder inachtneming van de beginselen van wetsconflicten. Elke claim of geschil tussen u en Elgato dat geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit uw gebruik van de Website, zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Californië.