REGULAMIN

* W 2018 roku firma CORSAIR przejęła Elgato. Z tego powodu używany jest Regulamin firmy CORSAIR.AKCEPTACJA REGULAMINU

WAŻNE! PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE. Korzystając z witryny internetowej www.elgato.com (zwanej dalej „Witryną") lub odwiedzając ją, akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności (dostępną pod adresem https://www.elgato.com/s/privacy-policy), która jest włączona przez odniesienie do niniejszego Regulaminu, i zgadzasz się z ich postanowieniami. Niniejszy Regulamin stanowi umowę prawną pomiędzy użytkownikiem a Elgato i określa warunki, których należy przestrzegać. Jeżeli nie zgadzasz się na którykolwiek z tych warunków, nie korzystaj z Witryny.KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI WITRYNY

Właścicielem i operatorem Witryny jest Elgato. Zawartość tej Witryny, w tym m. in. tekst, grafika, obrazy, muzyka i wideo („Zawartość") są chronione prawem autorskim i/lub prawem o znakach towarowych Stanów Zjednoczonych, a także odpowiednimi przepisami prawa zagranicznego. Zawartość taka stanowi własność firmy Elgato lub jest przez nią licencjonowana.

Elgato niniejszym udziela użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z Witryny i jej Zawartości, pod warunkiem że (i) korzystanie z niej stanowi wyłącznie użytek osobisty i niekomercyjny; (ii) użytkownik nie modyfikuje ani nie sprzedaje zawartości; a także (iii) użytkownik nie reprodukuje, nie wyświetla, nie wykonuje publicznie, nie rozpowszechnia ani w inny sposób nie wykorzystuje Zawartości do żadnych celów publicznych ani komercyjnych, w tym nie wykorzystuje Zawartości w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej.

Jeżeli użytkownik naruszy którykolwiek z tych warunków, przysługujące mu zezwolenie na korzystanie z Zawartości automatycznie wygaśnie.LINKI DO INNYCH WITRYN

Niniejsza Witryna zawiera linki do witryn internetowych osób trzecich. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a nie jako wyraz poparcia przez Elgato zawartości takich witryn internetowych osób trzecich. Elgato nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki, i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zawartości ani dokładności materiałów w takich witrynach internetowych osób trzecich. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na przejście do witryn internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki w Witrynie, zrobi to na własne ryzyko. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie środków ostrożności niezbędnych do ochrony własnej i swojego systemu komputerowego przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi oraz innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi materiałami.KONKURSY I PROMOCJE

Jeżeli nie określono tego inaczej, promocje są ważne tylko w krajach, w których mają zastosowanie. Elgato zastrzega sobie prawo do zmiany warunków bądź przerwania konkursów lub promocji w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym, ale nie wyłącznie, ze względu na dostępność produktu, kwestie cenowe czy zmniejszony popyt. Nagrody, rabaty i ceny specjalne mogą zostać zmienione lub zastąpione w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Uiszczenie podatków od każdej nagrody stanowi wyłączną odpowiedzialność odbiorcy.PRAWO WŁASNOŚCI I RYZYKO STRATY

W odniesieniu do wszystkich produktów prawo własności i ryzyko straty jest przenoszone na klienta, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, po wysłaniu produktów z miejsca wysyłki firmy Elgato. W przypadku uszkodzenia produktów lub ich straty podczas transportu należy nas powiadomić w ciągu pięciu (5) dni roboczych od odbioru uszkodzonych produktów, odbioru przesyłki z brakami ilościowymi albo terminu dostawy oczekiwanego zamówienia, które nie zostało doręczone. We współpracy z klientem skontaktujemy się ze spedytorem w celu rozwiązania problemu.WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

ZAWARTOŚĆ W TEJ WITRYNIE JEST DOSTARCZANA „W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ELGATO NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ELGATO NIE GWARANTUJE, ŻE ZAWARTOŚĆ BĘDZIE NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE TA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. ELGATO NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTANIA LUB WYNIKÓW WYKORZYSTANIA ZAWARTOŚCI TEJ WITRYNY POD WZGLĘDEM JEJ POPRAWNOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRAWDĄ, NIEZAWODNOŚCI ANI POD INNYMI WZGLĘDAMI. UŻYTKOWNIK BIERZE NA SIEBIE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĄ DANYCH WSKUTEK KORZYSTANIA Z WITRYNY, W TYM WSZELKIMI SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ANI ELGATO, ANI ŻADNA INNA OSOBA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE LUB DOSTARCZANIE STRONY INTERNETOWEJ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY CZY TEŻ JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĄDŹ Z NIMI POWIĄZANE.

POWYŻSZE OGRANICZENIE OBOWIĄZUJE BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER PODSTAWY POWÓDZTWA (CZY TO Z POWODU NARUSZENIA UMOWY, CZY TO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, W TYM ZANIEDBANIA), NAWET JEŚLI FIRMA ELGATO ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY LUB STRATY BĄDŹ MOGŁA W UZASADNIONY SPOSÓB JĄ PRZEWIDZIEĆ.

POWYŻSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY CZY TEŻ JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĄDŹ Z NIMI POWIĄZANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DO: (I) BŁĘDÓW, POMYŁEK LUB NIEŚCISŁOŚCI W ZAWARTOŚCI; (II) OBRAŻEŃ CIAŁA LUB SZKÓD MAJĄTKOWYCH; (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW, W TYM WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH INFORMACJI OSOBISTYCH LUB FINANSOWYCH, ORAZ KORZYSTANIA Z NICH; A TAKŻE (IV) WSZELKICH BŁĘDÓW PROGRAMISTYCZNYCH, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH ITP., KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY.

Jeżeli w jakimkolwiek obszarze prawnym wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych lub wtórnych jest niedozwolone, powyższe ograniczenie ma zastosowanie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ELGATO WOBEC UŻYTKOWNIKA W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH JEST OGRANICZONA DO 100 DOLARÓW.ZABEZPIECZENIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Elgato, jej licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów, pośredników, przedstawicieli i innych upoważnionych użytkowników oraz wszystkich członków zarządu, dyrektorów, właścicieli, pracowników, pośredników, przedstawicieli i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami, kosztami obsługi prawnej i wydatkami związanymi z (i) korzystaniem przez użytkownika z Witryny, (ii) naruszeniem przez użytkownika Regulaminu, (iii) naruszeniem przez użytkownika praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich, znaków towarowych lub prawa do prywatności oraz (iv) wszelkimi przesłanymi przez użytkownika materiałami powodującym szkodę osób trzecich, a także z nich wynikającymi.

Użytkownik będzie w pełni współpracować z Elgato w zakresie niezbędnym do obrony przed wszelkimi roszczeniami. Elgato zastrzega sobie prawo do przejęcia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie mogą być przedmiotem zwolnienia z odpowiedzialności ze strony użytkownika. Użytkownikowi nie wolno zawierać żadnych umów ugodowych, które mają wpływ na prawa Elgato, bez uprzedniej pisemnej zgody Elgato.OŚWIADCZENIE O WIEKU I ZDOLNOŚCI DO ZAAKCEPTOWANIA REGULAMINU

Użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat, jest usamodzielnioną osobą nieletnią bądź ma zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz jest w pełni zdolny i kompetentny do zaakceptowania niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 18 lat. Jeżeli masz mniej niż 13 lat, nie korzystaj z Witryny.ZMIANA POSTANOWIEŃ I WYPOWIEDZENIE REGULAMINU

Elgato zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, a użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie niniejszego Regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie będzie oznaczało zgodę i akceptację zmienionych postanowień.

Elgato może ponadto według własnego uznania zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika lub odmówić świadczenia usługi w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, w odniesieniu do całości lub części Witryny, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, w tym między innymi wskutek naruszenia niniejszego Regulaminu.ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne zgodnie z jakąkolwiek ustawą, przepisem wykonawczym lub rozporządzeniem albo przez właściwy sąd, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za zmienione lub usunięte, ale tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z taką ustawą, przepisem wykonawczym, rozporządzeniem, rozporządzeniem lub wyrokiem sądowym, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin podlega prawu stanu Kalifornia z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Wszelkie roszczenia lub spory pomiędzy użytkownikiem a Elgato, które mogą wyniknąć w całości lub w części w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy miejscowo w Kalifornii.