VERKOOPVOORWAARDEN

*In 2018 is Elgato overgenomen door CORSAIR. Derhalve worden de Verkoopvoorwaarden van CORSAIR gebruikt.


1. TOEPASSINGSGEBIED

Producten en Diensten van Elgato - Algemene verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden") worden u aangeboden door Elgato en haar gelieerde ondernemingen ("Elgato", "wij" of "ons") en zijn van toepassing op alle aan- en verkopen van producten (inclusief hardware en software) en/of diensten die door ons worden aangeboden (gezamenlijk te noemen "Producten") via de Elgato-webwinkel op www.elgato.com. De informatie die is uiteengezet in de Verkoopvoorwaarden en de specificaties in deze webwinkel zijn vrijblijvend en niet bedoeld als een aanbod. Er bestaat tussen u en ons geen overeenkomst met betrekking tot Producten totdat uw bestelling door ons is geaccepteerd. Als we uw aanbod niet accepteren en er al geld van uw rekening is afgeschreven, zal dit worden teruggestort.


2. AANKOOP VAN PRODUCTEN

De aankoop van Producten via de Elgato-webwinkel is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

UW NALEVING
 • U ontvangt via e-mail direct een ticketbevestigingsnummer. Als u binnen 10 minuten geen e-mail ontvangt, controleer dan uw spamfolder.
 • U gaat ermee akkoord dat:
 • U de webwinkel alleen mag gebruiken voor legitieme vragen of bestellingen.
 • U geen speculatieve, valse of frauduleuze bestellingen zult plaatsen. Indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke bestelling is gedaan, zijn wij gerechtigd de bestelling te annuleren en de betreffende autoriteit op de hoogte te stellen.
 • U zich er ook toe verbindt om correcte en nauwkeurige e-mail-, post- en/of andere contactgegevens aan ons te verstrekken en erkent dat we deze gegevens kunnen gebruiken om contact met u op te nemen indien dit nodig mocht blijken.
 • Als u ons niet alle vereiste informatie geeft, we uw bestelling mogelijk niet kunnen afronden.
 • Door een bestelling te plaatsen via de webwinkel, verklaart u dat u minstens 18 jaar bent en wettelijk gerechtigd bent om bindende overeenkomsten aan te gaan.

OMSCHRIJVING VAN PRODUCTEN EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
 • We proberen onze Producten en ondersteunende diensten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. We garanderen echter niet dat alle omschrijvingen van producten en/of ondersteunende diensten of andere content op de Elgato-webwinkel nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als u een Product koopt via de Elgato-webwinkel en u denkt dat het niet is zoals omschreven in de Elgato-webwinkel of u denkt dat u geen ondersteuning hebt gekregen voor uw Product zoals bepaald in de Beperkte Garantie, is uw enige remedie om het Product terug te sturen in overeenstemming met ons Retourbeleid.


BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN
 • Alle bestellingen van producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor om u in het geval van leveringsproblemen of wanneer producten niet meer op voorraad zijn, informatie te verstrekken over vervangende producten van gelijke of hogere kwaliteit en waarde die u kunt bestellen. Indien u dergelijke vervangende producten niet wenst te bestellen, zullen wij het eventueel betaalde bedrag terugbetalen.
 • We behouden ons het recht voor om op elk moment producten van deze website te schrappen en/of materialen of content op deze website te verwijderen of te bewerken. Hoewel we ons best doen om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor we mogelijk moeten weigeren om een bestelling te verwerken nadat we u een orderbevestiging hebben gestuurd, waarvoor we ons het recht voorbehouden om dit te allen tijde en naar eigen goeddunken te doen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij als gevolg van het feit dat wij een product uit deze webwinkel verwijderen, ongeacht of het verkocht is of niet, of als gevolg van het verwijderen of bewerken van materiaal of content van deze webwinkel of als gevolg van de weigering om een bestelling te verwerken of te accepteren nadat wij u de orderbevestiging hebben gestuurd.
 • We bewaren alle bestellingen, acceptaties en andere gerelateerde documentatie gedurende een redelijke periode na acceptatie.

ANNULERING VAN BESTELLINGEN
 • We zullen uw bestelling annuleren als: (i) we uw bestelling niet binnen een redelijke termijn vanaf uw besteldatum kunnen accepteren (met uitzondering van pre-orders); (ii) de betaling voor uw bestelling onvolledig is. Als we uw bestelling annuleren, zullen we alle eerdere betalingen die u voor dat Product heeft gedaan, terugbetalen.

BEPERKTE GARANTIE

RETOURBELEID EN KLANTONDERSTEUNING


3. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat alle prijzen in onze webwinkel juist zijn, kunnen er toch fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een of meer Producten die u heeft besteld, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt de bestelling behandeld als geannuleerd en als u al voor het Product of de Producten heeft betaald, ontvangt u een volledige terugbetaling.

We zijn niet verplicht om het Product of de Producten aan u te verkopen tegen de onjuiste (lagere) prijs (zelfs nadat we u een Orderbevestiging hebben gestuurd) als de prijsfout een duidelijke typografische of rekenkundige onnauwkeurigheid is en redelijkerwijs door u als zodanig herkend had kunnen worden.

We behouden ons het recht voor om bestellingen in bulk of met hoge waarde te weigeren en om prijs- en beschikbaarheidsinformatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

We behouden ons het recht voor om u op enig moment vóór onze acceptatie op de hoogte te stellen van: (i) elke herziening van de prijzen van de Producten om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de kosten van de Producten. Dergelijke wijzigingen omvatten, zonder beperking, wijzigingen in het belastingtarief of de heffingen en enige wijziging in de toepasselijke wisselkoersen; en/of (ii) eventuele wijzigingen in de omschrijving van de Producten. Als u ervoor kiest om door te gaan met de uitvoering van uw bestelling, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Product aan u wordt verkocht in overeenstemming met een dergelijke herziene prijs en/of omschrijving.

De landen waarin we de Producten kunnen leveren staan vermeld in de Elgato-webwinkel. We behouden ons het recht voor om deze lijst van landen op enig moment te wijzigen en zijn niet aansprakelijk jegens u voor een dergelijke wijziging van de lijst van landen of het opleggen van een nieuwe voorwaarde met betrekking tot een land: Lijst van landen

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen van de Producten die in de Elgato-webwinkel worden vermeld, exclusief: (i) eventuele verzendkosten (tenzij u in aanmerking komt voor gratis verzending op basis van de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Elgato-webwinkel); (ii) elke omzetbelasting of -heffing, douaneheffing (inclusief maar niet beperkt tot douaneheffingen), invoerheffing en -belasting (indien van toepassing); en (iii) grensoverschrijdende vergoedingen (gezamenlijk de "Extra kosten"). Dergelijke Extra kosten zijn voor uw rekening.

Volledige betaling dient te geschieden vóór onze acceptatie met gebruikmaking van de betalingsmethoden zoals voorzien op de Elgato-webwinkel. Betaalmethoden zijn onder meer de bekende creditcards, AmazonPay en PayPal in bepaalde regio's. We brengen creditcards en betaalpassen in rekening alvorens de Producten worden verzonden of de aanvang van dienstverlening.

U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niets in mindering brengen op enige betaling bij wijze van tegenvordering of verrekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele factureringsfouten, tenzij u ons binnen vijftien (15) werkdagen vanaf de datum van acceptatie op de hoogte stelt van een dergelijke factureringsfout. In het geval dat een dergelijke factureringsfout uitsluitend aan ons te wijten is, zullen we uw bestelling annuleren en/of alle eerdere betalingen die u voor dat Product heeft gedaan terugbetalen. We zullen ook een herbestelling van dat Product toestaan.4. SOFTWARE

Alle software (inclusief voorgeïnstalleerde software opgenomen in hardware) wordt geleverd onder voorbehoud van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van dergelijke software. U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan een dergelijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers.


5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN ELGATO, HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VERKOOPVOORWAARDEN, ZELFS ALS ELGATO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ELGATO (WEGENS WANPRESTATIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR EEN PRODUCT DAT HET NAUWST VERBAND HOUDT MET UW SCHADE. De voorgaande beperkingen zijn ook van toepassing als een garantie of rechtsmiddel dat krachtens deze Overeenkomst wordt geboden, niet aan zijn essentiële doel voldoet. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of andere hierboven uiteengezette beperkingen niet toe, dus bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande en voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet jegens u aansprakelijk als de Producten inbreuk maken of beweerd worden inbreuk te maken op rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) van een derde partij.


6. LICENTIES EN EXPORTWETGEVING

U bent zelf verantwoordelijk voor het (op eigen kosten) verkrijgen van een licentie of toestemming van een overheidsinstantie (of enige andere instantie) die vereist is voor de aankoop, het transport of het gebruik van de Producten. U stemt ermee in om op ons verzoek bewijs van een dergelijke licentie of toestemming te verstrekken.

U stemt ermee in om te voldoen aan alle wet- of regelgeving inzake exportcontroles die van toepassing zijn op de aankoop, het transport of het gebruik van de Producten.


7. UW VERKLARINGEN

U dient uw accountinformatie die bij ons is opgeslagen te onderhouden en tijdig bij te werken en u dient dergelijke informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw gebruikersnaam en wachtwoord) te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang.

U verklaart dat alle informatie die u verstrekt bij het plaatsen van uw Bestelling actueel en voldoende toereikend is om uw Bestelling te verwerken.

U dient geen enkele garantie, verbintenis of verplichting namens ons te aanvaarden zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

8. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN PRIVACYBELEID

Wanneer u een aanbod doet om een Product te kopen, verzamelen of ontvangen wij uw Persoonlijke informatie of niet-identificeerbare informatie (zoals deze voorwaarden zijn gedefinieerd in ons Privacybeleid, beschikbaar op https://www.elgato.com/privacy-policy). Persoonlijke informatie en niet-identificeerbare informatie worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door een aanbod te doen om een Product te kopen, gaat u akkoord en stemt u in met ons Privacybeleid, dat we van tijd tot tijd kunnen bijwerken.


9. ANDERE

TOEPASSELIJK RECHT
 • U stemt ermee in dat ongeacht de beginselen van wetsconflicten, de wetgeving van Californië van toepassing is op zowel deze Verkoopvoorwaarden als op elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen u en Elgato met betrekking tot uw gebruik van de Elgato-webwinkel en deze Verkoopvoorwaarden.
 • Als u een in de Europese Unie gevestigde consument bent, kunt u een claim indienen bij een bevoegde rechtbank in het land waar u woont.

OVERMACHT
 • Elgato is niet aansprakelijk jegens u, noch wegens wanprestatie, voor enig verlies of schade die kan worden geleden als een direct of indirect gevolg indien Elgato in de uitvoering wordt gehinderd, belemmerd of vertraagd door omstandigheden buiten de redelijke controle van Elgato, waaronder (maar niet beperkt tot) elke overmacht, oorlog, oproer, onlusten, overheidsoptreden, explosie, brand, overstroming, storm, ongeval, staking, uitsluiting, handelsgeschil of arbeidsonrust, uitval van fabrieken of machines, onderbreking in de levering van stroom of materialen. In een dergelijk geval kan Elgato ervoor kiezen om uw bestelling te annuleren en alle gedane betalingen terug te betalen.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
 • U erkent dat deze Verkoopvoorwaarden alle voorgaande contracten of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend, tussen Elgato en u vervangen en annuleren met betrekking tot uw vermogen om goederen of diensten te kopen van de Elgato-webwinkel. Deze Verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden die zijn opgenomen in of verwijzen naar andere overeenkomsten tussen de partijen of die voortvloeien uit handelsgewoonten, handelspraktijken of de betrekkingen tussen partijen. Alle vermeende andersluidende voorwaarden worden hierbij uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

VERTALING
 • Deze Verkoopvoorwaarden zijn vertaald naar andere talen. In het geval van enige inconsistentie tussen de Engelstalige versie en eventuele vertaalde versies, zal de Engelse versie te allen tijde prevaleren en voorrang hebben.